Skip to content

Regelementen

Waar dient u zich aan te houden tijdens het vissen of aanwezigheid.

VIS,VISSEN EN (SPORT)VISTUIGEN

Artikel 1 van de Visserijwet de begrippen vis, vissen en de door sportvissers gebruikte vistuigen hengel en peur.

VIS de meeste in ons land voorkomende of aangevoerde vissoorten (waardoor schaal-en schelpdieren) zijn bij ministeriële regeling aangewezen. Ook delen van deze (aangewezen) vissen, kuit en broed zijn vis in de zin van de wet. Niet in de regeling opgenomen vissoorten zijn geen vis in de zin van de Visserijwet. Voor niet aangewezen vissen geld een uitzendverbod(artikel 17 lid 10.

Het is tevens verboden vis (zowel aangewezen als niet aangewezen) zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende in diens water uit te zetten artikel 17 lid 3).

Een aantal vissoorten valt onder de Flora- en Faunawet. (rivierdonderpad; kleine en grote modderkruiper; steur; houting; rivierprik; beekprik; en gestippelde alver). Deze dieren na eventuele vangst onmiddellijk in het zelfde water te worden teruggezet.

Vissen Het te water brengen, hebben, lichten of ophalen van vistuigen, alsmede het op enigerlei andere wijze pogen om vis uit het water te bemachtigen (bijvoorbeeld met de hand). Uitzetten (vis en visbroed) of uitzaaien schelpdieren is eveneens vissen.

Karper vissen toegestaan in elk water van de vereniging niet nachts Nachtvissen karper alleen zandgat toegestaan. Kijfwaard open vanaf 1 juni tot 31 december met nachtkaart kosten 5,00 € . Deze nachtkaart geeft tevens het recht te vissen met derde hengel alleen op het zandgat. Vissen in het water Wienerberger, een half uur na zonsondergang stoppen, en een half uur voor zonsopkomst mag je aan het water zijn, en startten.

Het is niet toegestaan in de wateren van HSV De Rietvoorn vanuit de boot te vissen of met een boot op het betreffende water te varen.
Voerboot gebruiken is vanaf 1 januari 2013 toegestaan. Nachtvissen Pannerdens Kanaal vanaf 1 januari tot 31 december elk jaar.

Bij niet nakomen van deze regels word uw vispas ingenomen.

HENGEL EN PEUR (ART.1 LID5)

1. Hengel: het vistuig bestaande uit een roede (stok) – al dan niet voorzien van een opwindmechanisme – en lijn of snoer- al dan niet voorzien van ,één , of meer dobbers – en ten hoogste drie één, twee- of drietandige haken.

2. Peur: het vistuig, bestaande uit een al dan niet aan een roede verbonden lijn of snoer zonder haak of haken waarvan een hoeveelheid wormen is bevestigd.

3. Het is toegestaan in de binnenwateren (plassen) met een lepel (blinker) te vissen, gevangen vissen mogen niet mee genomen worden. Bij overtreding eindigt het lidmaatschap der vereniging.

4. Het is alleen toegestaan in het Pannerdens kanaal vanaf 1 juni blinkeren en peuren ?

5. VISDOCUMENTEN

Hoofdregel om te mogen vissen in de binnenwateren moet men in het bezit zijn van een geldige schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht ( “visvergunning”)

VISAKTE (artikel 10)

Het basisdocument voor de beroepsvisser is een Akte, die geldig is voor het vissen met alle geoorloofde vistuigen. Deze akte is verkrijgbaar bij het Ministerie van LNV en geldig voor de duur van drie kalenderjaren. Elke beroepsvisser moet een dergelijk geldige Akte kunnen tonen.

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING (“VISVERGUNNING”) artikel 21)

De schriftelijke toestemming van de visrechthebbende hierna ook genoemd visvergunning’) is een wettelijk verplicht privaatrechtelijk document en moet de volgende gegevens bevatten: Wie de rechthebbende op het visrecht is+ naam woonplaats en geboorte datum houder+ omschrijving viswater+ toegestane vistuigen+ dagtekening, geldigheidsduur en vergoeding.

De visvergunning geeft aan waarmee, wanneer en hoe er gevist mag worden. Via de visvergunning strafbaar feit artikel 21 lid 1 Visserijwet’, mits zulks uitdrukkelijk uit de tekst van de vergunning blijkt. Voor het welslagen van het visstand beheer kan ook controle op de naleving van deze vergunningsvoorwaarden niet worden gemist.

VISPAS

Alle bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen dit zijn de visrechthebbenden sportverenigingen op bijna 95 % van het Nederlandse binnenwater!) geven vanaf 1 januari 2007 de Vispas uit. De Vispas is het bewijs van lidmaatschap van de betreffende vereniging. De Vispas vormt samen met de Lijsten van Viswateren de visvergunning (schriftelijke toestemming). Samen geven die aan in welke viswateren de houder het recht heeft te vissen met maximaal twee hengels. In de landelijke Lijst van Viswateren van Sportvisserij Nederland is al 300.000 van de 350.000 hectare viswater in Nederland opgenomen, inclusief het IJsselmeer.

KLEINE VISPAS

Voor de sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvereniging wordt door Sportvisserij Nederland de Kleine Vispas uitgegeven. Deze Kleine Vispas biedt de mogelijkheid om te vissen met één hengel, met de zogenaamde aangewezen aassoorten in een beperkt aantal wateren. Deze wateren staan vermeld in de Kleine Lijst van Viswateren.

Maar het belangrijkste kom nu eigenlijk, je zult ongetwijfeld over de schreef gaan maar je kunt veel redden door je vergunning en martiaal voor elkaar te hebben. En zorg er voor dat je rond de tent geen rotzooi hebt of achterlaat, de kans is groot dat je de zelfde controleur weer eens tegen komt. En ze doen echt en alleen maar hun werk, als je hun vriendelijk en leuk benadert word de kans al een stuk kleiner dat hij gaat zeiken. Veel van de controleurs zijn zelf ook vissers!

Veel vissers, met name karpervissers verblijven lang aan de waterkant. Sommigen een weekend, anderen een hele week. Om het langere verblijf langs de waterkant überhaupt mogelijk te maken en om dat verblijf comfortabel te maken, worden er tenten (ook wel een bivwy genaamd) langs de waterkant opgezet.

Ook bestaat de mogelijkheid soms om een overwrap aan een paraplu te bevestigen waardoor er een soort tentje ontstaat.

Echter sinds 1999 is daar verandering in gekomen. Veel vissers werden, soms na een publicatie van de regels in hun verenigingsblad, bekeurd op grond van de Wet op de Openluchtrecreatie. Dat deze regeling werd aangetrokken kwam onder andere door hengelsportfederaties die graag een uniform handhavingsbeleid wensten m.b.t. het nachtvissen, al dan niet in combinatie met ‘illegaal kamperen’. Bij de Rietvoorn Pannerden is de A.P.V. van kracht dit houd in dat u een tent met grondzeil kunt plaatsen of de biwy. Bij gebruik van beiden moet een blijvende opening van maximaal 60 cm zichtbaar zijn. Ook het parkeren van auto’s dient geheel naast de rijbaan te staan. De Controleur van Sportvisserij Midden Gelderland naast de verenigingscontroleurs kunnen u daar op aan spreken, waar bij u risico loopt als u zich niet houd aan de afspraken u een loopverbod van het betreffende weiland word opgelegd.

DE WET

We hebben hier te maken met de Wet op de Openluchtrecreatie.

De wet op de Openluchtrecreatie verbiedt het overnachten in open lucht, tenzij dat daarvoor ontheffing is verleend.

Het is overbodig te vermelden dat deze wet ook voor de sportvisser geldt. Concreet houdt het in dat de sportvisser in de nacht tussen zonsondergang en zonsopgang niet in een tent mag verblijven ( artikel 15 WOR ).

Let op dat deze termijn anders is geformuleerd dan in de Visserijwet. Daar spreekt men immers over nachtvissen tussen twee uur na zonsondergang en vanaf een uur voor zonsopgang.

Een bivwy wordt gelijkgesteld met een tent, evenals een afsluitbare paraplu (paraplu met overwrap). Dus toegestaan is, om tijdens het nachtvissen, onder een (normale vis)paraplu te verblijven.

Als uw vissen gaat bij het Oude gemaal ( bekend Bach) uw auto behoord op de parkeerplaats te staan en niet bij de zitbanken. Bij herhaaldelijk niet opvolgen zal uw vispas worden ingenomen. Na 2 weken krijgt u bericht wat hier mee gebeurt. Neem acht van deze regel, het kan niet zo zijn dat u anders gebruik van maakt als de doelstelling. Het bestuur,