Historische beeltenis het Gemaal “De Oude Rijn”.

Op 20 juli j.l. hebben wij, de Hengelsport vereniging De Rietvoorn uit Pannerden, een overleg gehad met wethouder Belinda Elfrink en beleidsmedewerker Dick Molema. Vanuit onze vereniging was daarbij aanwezig commissie John Kuipers, secretaris Frans Willemsen, en bestuurslid Roel Abbink.

Op een mooie locatie, bij het historisch gemaal “De oude Rijn” aan de Deukerdijk hebben we gezamenlijk verkend wat de nieuwe omgevingswet zou kunnen betekenen voor de hengelsportvereniging. Hierbij gaf de wethouder de visvereniging een compliment dat we er vroeg bij zijn en dat het belangrijk is je als vereniging af te vragen wat de nieuwe omgevingswet voor gevolgen kan hebben voor de vereniging.

Wethouder Belinda Elfrink gem Zevenaar samen met Frans Willemsen Sect Rietvoorn.

De Omgevingswet.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet naar alle verwachting in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor integraal beheer van en de ontwikkelingen in fysieke leefomgeving. Verbeterdoelen van deze wet zijn: minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Vrijetijdseconomie zal een plek krijgen in de Omgevingsvisie, waaronder de Liemerse visie over de kracht van het gebied en het promoten van het water voor recreatieve doeleinden. De wethouder juicht de toekomstige samenwerking met andere visverenigingen in onze nabijheid toe om sterker te staan in het uitbrengen van voorstellen. Vragen zijn: hoe integreren we wateraspecten in omgevingsvisie. Hoe geven we het participatieproces handen en voeten, en hoe gaan we met lokale initiatieven om?
Daarnaast hebben we nog gesproken over praktische onderwerpen zoals hoe houden we viswater in goede staat en bereikbaar voor de leden. Door droogte en dichtgroeien van plassen wordt het voor vissers moeilijker hun hobby uit te oefenen. Daarbij is het belangrijk goed overleg te voeren met grondeigenaren en waterschap en gemeente. Van beide kanten werd het overleg als zeer positief ervaren en vinden we het belangrijk goed met elkaar in contact te blijven.

Het bestuur.