VISVERGUNNING VOOR LEDEN VAN DE RIETVOORN PANNERDEN.

Wienerberger B.V.,
Verleent hiermee aan ondergetekende HSV De Rietvoorn, t.a.v. de heer F.Willemsen p/a Hoogeweg 15 6911 KP PANNERDEN, hierna te noemen vergunninghouder.

Deze vergunning om de geduurde de periode één jaar, 1ngaande 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014, te vissen op de wateren, behorende bij de kadastrale perceel gemeente Rijnwaarden , sectie C, nr.542, met een oppervlakte van 2.51.05 ha, alleen deel uitmakende van de eigendommen van Wienerberger B.V. te Pannerden.

Vergunninghouder verklaart voorts deze vergunning te hebben aanvaard onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

  1. Er mag gevist worden met maximaal twee hengels
  2. Het vissen op snoek is mede in deze vergunning begrepen
  3. De vergunninghouder is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen, welke zo nodig ter plaatse zullen worden gegeven door de heer J.Berentsen
  4. De vergunninghouder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat landhekken zorgvuldig worden gesloten
  5. De vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden
  6. De vergunninggever behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang te kunnen overgaan tot het intrekken van de vergunning gedurende bovengemelde periode
  7. De gronden en wateren, eigendom van vergunninggever, mogen door vergunninghouder slechts worden betreden tussen een half uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang

     Aldus in tweevoud opghemaakt en getekend ter respectieve woonplaatsen op 1 juli  2013.

 

 

 

                                          Vergunninggever:                                                                  Vergunninghouder: