Dames Vissen derde wedstrijd Mariet te Pest winnares.

Dameswedstrijd 2020

VISWATER VAN TOPKWALITEIT.

De natuurlijke waarden zijn van hoog gehalte met betrekking Fauna en Flora leven in dit viswater. Ondanks dat ook hier de droogte zeker parten speelt, gelukkig bevinden zich verdiepingen in deze kleiput afgraving van oudsher. Mariët te Pest laat zich niet van de wijs brengen tijdens de 3e en tevens de laatste wedstrijd die gehouden werd op zondag 20 september in het (Ouwe Lullengat) 2020. Twee wedstrijden tellen voor het eindklassement. Zij wist 151 stuks te vangen en goed is voor een lengte van 19 meter en 42 cm, naast de 1e prijs. Haar belager Agnes Groenen die na twee wedstrijden aan de leiding stond, laat het tijdens de laatste wedstrijd afweten, kwam 1meter 97 cm tekort om aanspraak te maken op de 1e prijs. Nummer drie Lieke Wensink, zeker met visserslatijn in haar bloed, van haar opa zij rooide het tot de derde plek, kwam op een vangst van 13 meter en 26 cm.De start was dit keer prettig voor de deelneemsters oosten wind lekker in de rug, de zon was voor de niet zonnebrildrager een opstakel.

Lieke heeft zeker les gehad van Opa, in twee wedstrijden wist zij zich op de derde plaats te zetten.
Ja Annie sinds jeweer in Pannerden woont als je niet thuis bent weten we jou te vinden, geniet maar.
Dameswedstrijd 2020
Strak blauw water en de wind in de rug een meevaller dus, of toch niet ?
uitslag damesvissen2020   
   Uitslag wedstrijden   
Mariet te Pest            151           19.m 42 cm            1  
Agnes Groenen            142           17.m 45 cm            2  
Lieke wensink           109           13.m 26 cm            3  
Annie Lijkendijk           101           12.m 26 cm            4  
Ria Wezendonk             92           10.m 16 cm            5  
Annie Nas             71             8.m 95 cm            6  
Ria Joosten             33             4.m 07 cm            7  
Brigit Markerink             20                         2.m 56 cm             8  
Mariska Stam             15             1. m 84 cm            9  
       
       
Totaal gevangen           734    

Mooie karpers gevangen door gebroeders Kreleger.

Pannerden – een beleveniswonderlijke dag voor Antwan Kreleger uit het verre Arnhem, ja ik woon daar boven op die mooie bult. Wat overkwam mij op 22 augustus 2020 rond 11.30 uur. Ik kreeg een run, ja ik hoefde uiteindelijk niet eens aan te slaan, daar stond ik dan met een werphengel in mijn handen, een vis die mij het water in wilde trekken. Ik was eerst even beduusd maar toen het bij mij doordrong dat we een joekel van een schubkarper gehaakt hebben was het alle hands aan dek. We hebben hem dan ook mooi rustig gedrild en uiteindelijk hebben we hem enigszins vermoeid boven het schep kunnen laveren, ja daarna was het een koud kunstje. Zo als dat altijd gaat met grote gevangen vissen er is altijd bekijks maar ook sportvissers die je helpen, het was een zeer sterke vis. Een vraag aan de lezer het is geen quiz wie weet hoelang u hem schat , en welk gewicht. Ben heel benieuwd wat u mij laat weten van deze gevangen vis . Antwan ,

Jammer Nico dat er niet gemeten en gewogen is, daarom plaatsen we geen geschat gewicht.
Ja Toon volgende keer wegen en meten, dan hebben we info dat aanslaat.

Omgevingwet 2021

Historische beeltenis het Gemaal “De Oude Rijn”.

Op 20 juli j.l. hebben wij, de Hengelsport vereniging De Rietvoorn uit Pannerden, een overleg gehad met wethouder Belinda Elfrink en beleidsmedewerker Dick Molema. Vanuit onze vereniging was daarbij aanwezig commissie John Kuipers, secretaris Frans Willemsen, en bestuurslid Roel Abbink.

Op een mooie locatie, bij het historisch gemaal “De oude Rijn” aan de Deukerdijk hebben we gezamenlijk verkend wat de nieuwe omgevingswet zou kunnen betekenen voor de hengelsportvereniging. Hierbij gaf de wethouder de visvereniging een compliment dat we er vroeg bij zijn en dat het belangrijk is je als vereniging af te vragen wat de nieuwe omgevingswet voor gevolgen kan hebben voor de vereniging.

Wethouder Belinda Elfrink gem Zevenaar samen met Frans Willemsen Sect Rietvoorn.

De Omgevingswet.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet naar alle verwachting in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor integraal beheer van en de ontwikkelingen in fysieke leefomgeving. Verbeterdoelen van deze wet zijn: minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Vrijetijdseconomie zal een plek krijgen in de Omgevingsvisie, waaronder de Liemerse visie over de kracht van het gebied en het promoten van het water voor recreatieve doeleinden. De wethouder juicht de toekomstige samenwerking met andere visverenigingen in onze nabijheid toe om sterker te staan in het uitbrengen van voorstellen. Vragen zijn: hoe integreren we wateraspecten in omgevingsvisie. Hoe geven we het participatieproces handen en voeten, en hoe gaan we met lokale initiatieven om?
Daarnaast hebben we nog gesproken over praktische onderwerpen zoals hoe houden we viswater in goede staat en bereikbaar voor de leden. Door droogte en dichtgroeien van plassen wordt het voor vissers moeilijker hun hobby uit te oefenen. Daarbij is het belangrijk goed overleg te voeren met grondeigenaren en waterschap en gemeente. Van beide kanten werd het overleg als zeer positief ervaren en vinden we het belangrijk goed met elkaar in contact te blijven.

Het bestuur.

Jeugdvijver in Pannerden onderzoek

Jeugdvijver in Pannerden
Van: G. de Laak, Sportvisserij Nederland
Voor: HSV de Rietvoorn, Pannerden
Datum: 25 juni 2020
Projectnr: AVK2020024

 

Probleem

De vijver voor de jeugd groeit dicht met waterplanten (gekroesd fonteinkruid). Fonteinkruid wordt wel gegeten door de graskarper. In de vijver ligt één groot waterlelieveld en meerdere kleine velden. Twee jaar geleden heeft de vereniging graskarper uitgezet. De waterplantengroei blijft teveel, zodat het vissen wordt bemoeilijkt. De vereniging heeft in 2019 circa 1000 voorns (diverse maten) uitgezet in de vijver. Deze vissen worden niet gevangen.

Beschrijving water en gebruik

De vijver ligt aan de rand van een woonwijk. Het water is circa 0,1 hectare groot. Het waterpeil zakt in droge perioden en kan door de inlaat van grondwater uit een brandput redelijk op peil worden gehouden. Maximaal 1,2 meter diep bij normale waterstand. Overtollig water (regenwater van woonwijk wordt ook wel aangevoerd via een droge sloot/greppel) wordt afgevoerd via een stuwtje aan de noordzijde. De bodem bestaat uit klei met een baggerlaag. Aalscholverbezoeken zijn beperkt tot 1 a 2 aalscholvers per dag in de winter. Tijdens het bezoek op 24 juni 2020 werden diverse grotere karpers (>50 cm) gezien in de vijver. Scholen kleine ruis- en blankvoorns zouden wel aanwezig zijn. Ook zitten er zeelten in deze vijver. Zeelten kunnen goed overleven in dit soort ondiepe en begroeide wateren. In het water zou ook een meerval aanwezig zijn. Deze vis kan zeer veel kleine vissen opeten. Er is een onduidelijk foto van de meerval gemaakt door een lid van de vereniging en ook tijdens het bezoek werd een grote kolk gezien in het water. Deze kolk kan ook veroorzaakt zijn door een grote karper. Twee andere personen van Sportvisserij Nederland zeggen dat de vermeende meerval op de foto geen meerval is.

Waterplanten

Op de foto is te zien dat de waterplanten net zijn gemaaid. Langs de oever is een plantenvrije zone. Naar verwachting groeit deze binnen een maand weer dicht. Grootschalig maaien wordt niet geadviseerd, er is teveel kans op sterfte door opwoelen van slib en daardoor een zuurstoftekort. De uitzet van graskarper is nog niet succesvol gebleken. De graskapers zijn als vrij klein formaat uitgezet en dus kan het wel een aantal jaren duren voordat de uitzetting effect heeft. Ook kunnen kleine graskarpers gemakkelijk ten prooi vallen aan de aalscholver. Na het maaien met de korf is het mogelijk een aantal visplaatsen vrij te houden van waterplanten door de planten te verwijderen met een stuk betonijzer. Dit ijzer kan verzwaard worden met een kleine steen en dan over de bodem worden getrokken aan een touw. Door een aantal keren in te gooien kan een heel gebied plantenvrij worden gemaakt. Tijdens het bezoek en op de foto’s is geen graskarper te zien. Het zijn wel erg schuwe vissen.

Visstand

De uitzet van een 1000 tal kleine blankvoorns is niet succesvol gebleken. De reden hiervoor is niet duidelijk. Er zijn een aantal mogelijkheden. Vissterfte na uitzet door handling en stress, de aalscholver, vraat door snoek, meerval, maar ook door karper en een combinatie van deze factoren.

De uitzet van kruiskarpers wordt afgeraden. De vangst van kruiskarpers is per levering sterk wisselend. Andere vissoorten hoeven niet te worden uitgezet. Ook van giebels is het vangstresultaat sterk wisselend.

Advies

Na maaien visplekken open houden met betongaas. Afwachten of de graskarpers nog groeien en meer planten gaan eten. Of toch 50 kilo grotere graskarpers uitzetten. Afvangen tijdens een wedstrijd van grotere karpers. Uitzetten van 50 kilo karpers sortering 800-1000 gram. Dit zijn vrij kleine karpers, maar er is blijkbaar geen/weinig gevaar van predatie door aalscholvers. Indien de vissen erg snel groeien, dan kan er in het najaar van 2021 nogmaals 25 kilo karper worden uitgezet.

Stellen van regels aan de bevissing

De bedoeling van een karpervisvijver is dat deze een hoog bestand aan karper heeft en dat er intensief gevist gaat worden. De uitgezette karpers komen uit een kwekerij en zijn gewend aan het leven in een vijver. Een intensieve bevissing is ook geen probleem mits er een aantal aanvullende regels worden gesteld. Deze regels moeten worden opgenomen in de toestemming van het water. Om dit extra te benadrukken kunnen kleine foldertjes worden gemaakt die langs de waterkant kunnen worden uitgedeeld. Ook het plaatsen van een informatiebord met de regels zou aan te bevelen zijn.

Vergunningsvoorwaarden karpervisvijver:

 • Er mag alleen worden gevist met de vaste stok voorzien van elastiek.
 • Alleen weerhaakloze haken zijn toegestaan.
 • Verbod op gebruik van leefnet.

Vanuit de vereniging kun je als voorwaarde opgenomen dat niet gevist mag worden zodat watervogels het aas kunnen grijpen (drijvend vissen is dus niet toegestaan).

Download het onderzoek

Online Jeugdvergunning

Online Jeugdvergunning

Ben je niet ouder dan 14 jaar (peildatum 1 januari) en vis je nooit met meer dan één hengel? Dan kun je GRATIS jeugdvergunning van onze vereniging aanvragen, uitprinten en binnen 10 minuten kun je aan de waterkant zitten!

Jeugd van 5 tot 10 onder begeleiding.
Deze gratis jeugdvergunning is geldig voor :

Jeugdvijver, Zandgat, Bach “ gemaal De Oude Rijn”, Kijfwaard rechts, Wezendonk recht onder aan dijk, Pannerdens kanaal .

Je mag vissen met 1 hengel
Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs.
De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet
Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten
Dus ben jij niet ouder dan 14 jaar en vis je nooit met meer dan één hengel?
Vraag dan hier je gratis jeugdvergunning aan!

https://www.vispas.nl/#!/?documentid=20&hsvid=593

Algemene jaarleden vergadering 16 januari 2020

 1. Algemene ledenvergadering op 16 januari 2020.
 2. Locatie Clubhuis Zalencentrum De Dijk Kerkstraat 6..
 3. Aanvang 20.00 uur.
 4. Opening pl. vervangend voorzitter
 5. Verenigingsjaar secretaris.
 6. Ledenontwikkeling.
 7. Ontwikkelingen viswater, invloed natuurontwikkelingen gezamenlijk.
 8. Financieel verslag penningmeester.
 9. Kasverslag kascommissieleden John Kuipers en Brigitte Markerink, aftredend Brigitte Markerink. Nieuw lid svp zich melden.
 10. Goedkeuring financieel verslag 2018 en decharge penningmeester 2019. Ondertekenen financieel verslag 2019.
 11. Pauze.
 12. Bestuur vacature, s.v.p. twee kandidaten, functie tijdens bestuursvergadering onderling aan de orde gesteld. Kandidaten lijsten voorzien 5 namen leden der vereniging, voor aanvang vergadering aan bieden.
 13. Planning seizoen 2019/2020 ideeën uit de vergadering. Dameswedstrijd 6,13 en 20 september 2020.
 14. Visles School. ?. Voorgesteld Jeugdwedstrijd . Aanvang 16.00 tot 19.30 uur jeugd vijver. Leeftijd 6 tot 10 en van 11 tot 14 jaar. Gratis
  Datums worden nog bekend gemaakt
 15. Rondvraag.

We wensen een ieder een gezond en voorspoedig 2020.

HSV De Rietvoorn.

vragen 06 13606202

Vispas verplicht beste leden.

Beste leden, let op.
Wij als visvereniging zijn van 2008 aangesloten bij de Sportvisserij Nederland.
Als vereniging behoren wij onder de afdeling Midden Nederland.
De statuten naast het huishoudelijk reglement verplicht hierdoor de Vispas te gebruiken.
Hier kunnen we lang of breed over discuteren, maar daar is niet aan te ontkomen.

Vispas – Contributie:

Leden Senioren betalen geen inschrijfgeld.
a Landelijke afdracht. € 22,-
b Contributie Ver € 15,-
c Totaal € 37,-

Nieuwe leden Senioren, inschrijfgeld .
a Landelijke afdracht € 22,-
b Contributie Ver € 15,-
c Inschrijfkosten € 3,-
d Totaal € 40,- VBL inschrijving € 1,- postzegel

Leden AOW en Vrouwen.
a Landelijke afdrachten € 22,-
b Contributie Ver € 5,-
c Totaal € 27,-

AOW en Vrouwelijke leden nieuw
a Landelijke afdrachten € 22,-
b Contributie Ver € 5,-
c Inshrijfkosten € 3,-
d Totaal € 30,- VBL inschrijving € 1 postzegel

Jeugdleden tot 14 jaar
a Landelijke afdrachten € 7,- € 3,- contributie € 1 VBL inschrijving postzegel.
b Totaal € 10,-

Extra Vispas Senioren

a. Landelijke afdrachten € 3,50,-
b. Contributie Ver. € 15,-
c. Inschrijfkosten € 3,-
d. Totaal € 21,50,-

Extra Vispas AOW/ Vrouwen

a. Landelijke afdrachten € 3,50,-
b. Contributie € 5,-
c. Inschrijfkosten € 3,-
d. Totaal € 11,50

Jeugdlid uit Aerdt blij met gevangen karper.

Schubkarper

De 12 jarige Trone van de Heijde uit Aerdt dacht het is mooi weer we gaan naar de jeugdvijver. Op 14 oktober maandagmiddag tijdens deze dag werd hij beloond. We waren net even samen aan het babbelen hoe gaat het al beet gehad ja maar heel even. Trone had zijn woorden nog niet uitgesproken werd hij plotseling opgeschrikt van beetmelding. De actie van de 12jarige liet zien kost wat kost deze gehaakte karper behoeft op dit moment niet aan zijn vrijheid te denken. Zeer gretig en onvermoeibaar draaide Trone zijn gevangen prooi naar binnen. Je moet de vis drillen, moe laten worden, dat regel je met de molen van jou vishengel. Natuurlijk hebben we even wat ondersteuning gegeven zodat hij enkele momenten later zijn begeerde vangst samen vastgelegd werd. Goed van je is je een goede karpermat gebruikt, zodat de vis minder heeft te lijden, gefeliciteerd Trone, het bestuur HSV Frans.