Omgevingwet 2021

Historische beeltenis het Gemaal “De Oude Rijn”.

Op 20 juli j.l. hebben wij, de Hengelsport vereniging De Rietvoorn uit Pannerden, een overleg gehad met wethouder Belinda Elfrink en beleidsmedewerker Dick Molema. Vanuit onze vereniging was daarbij aanwezig commissie John Kuipers, secretaris Frans Willemsen, en bestuurslid Roel Abbink.

Op een mooie locatie, bij het historisch gemaal “De oude Rijn” aan de Deukerdijk hebben we gezamenlijk verkend wat de nieuwe omgevingswet zou kunnen betekenen voor de hengelsportvereniging. Hierbij gaf de wethouder de visvereniging een compliment dat we er vroeg bij zijn en dat het belangrijk is je als vereniging af te vragen wat de nieuwe omgevingswet voor gevolgen kan hebben voor de vereniging.

Wethouder Belinda Elfrink gem Zevenaar samen met Frans Willemsen Sect Rietvoorn.

De Omgevingswet.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet naar alle verwachting in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor integraal beheer van en de ontwikkelingen in fysieke leefomgeving. Verbeterdoelen van deze wet zijn: minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Vrijetijdseconomie zal een plek krijgen in de Omgevingsvisie, waaronder de Liemerse visie over de kracht van het gebied en het promoten van het water voor recreatieve doeleinden. De wethouder juicht de toekomstige samenwerking met andere visverenigingen in onze nabijheid toe om sterker te staan in het uitbrengen van voorstellen. Vragen zijn: hoe integreren we wateraspecten in omgevingsvisie. Hoe geven we het participatieproces handen en voeten, en hoe gaan we met lokale initiatieven om?
Daarnaast hebben we nog gesproken over praktische onderwerpen zoals hoe houden we viswater in goede staat en bereikbaar voor de leden. Door droogte en dichtgroeien van plassen wordt het voor vissers moeilijker hun hobby uit te oefenen. Daarbij is het belangrijk goed overleg te voeren met grondeigenaren en waterschap en gemeente. Van beide kanten werd het overleg als zeer positief ervaren en vinden we het belangrijk goed met elkaar in contact te blijven.

Het bestuur.

Jeugdvijver in Pannerden onderzoek

Jeugdvijver in Pannerden
Van: G. de Laak, Sportvisserij Nederland
Voor: HSV de Rietvoorn, Pannerden
Datum: 25 juni 2020
Projectnr: AVK2020024

 

Probleem

De vijver voor de jeugd groeit dicht met waterplanten (gekroesd fonteinkruid). Fonteinkruid wordt wel gegeten door de graskarper. In de vijver ligt één groot waterlelieveld en meerdere kleine velden. Twee jaar geleden heeft de vereniging graskarper uitgezet. De waterplantengroei blijft teveel, zodat het vissen wordt bemoeilijkt. De vereniging heeft in 2019 circa 1000 voorns (diverse maten) uitgezet in de vijver. Deze vissen worden niet gevangen.

Beschrijving water en gebruik

De vijver ligt aan de rand van een woonwijk. Het water is circa 0,1 hectare groot. Het waterpeil zakt in droge perioden en kan door de inlaat van grondwater uit een brandput redelijk op peil worden gehouden. Maximaal 1,2 meter diep bij normale waterstand. Overtollig water (regenwater van woonwijk wordt ook wel aangevoerd via een droge sloot/greppel) wordt afgevoerd via een stuwtje aan de noordzijde. De bodem bestaat uit klei met een baggerlaag. Aalscholverbezoeken zijn beperkt tot 1 a 2 aalscholvers per dag in de winter. Tijdens het bezoek op 24 juni 2020 werden diverse grotere karpers (>50 cm) gezien in de vijver. Scholen kleine ruis- en blankvoorns zouden wel aanwezig zijn. Ook zitten er zeelten in deze vijver. Zeelten kunnen goed overleven in dit soort ondiepe en begroeide wateren. In het water zou ook een meerval aanwezig zijn. Deze vis kan zeer veel kleine vissen opeten. Er is een onduidelijk foto van de meerval gemaakt door een lid van de vereniging en ook tijdens het bezoek werd een grote kolk gezien in het water. Deze kolk kan ook veroorzaakt zijn door een grote karper. Twee andere personen van Sportvisserij Nederland zeggen dat de vermeende meerval op de foto geen meerval is.

Waterplanten

Op de foto is te zien dat de waterplanten net zijn gemaaid. Langs de oever is een plantenvrije zone. Naar verwachting groeit deze binnen een maand weer dicht. Grootschalig maaien wordt niet geadviseerd, er is teveel kans op sterfte door opwoelen van slib en daardoor een zuurstoftekort. De uitzet van graskarper is nog niet succesvol gebleken. De graskapers zijn als vrij klein formaat uitgezet en dus kan het wel een aantal jaren duren voordat de uitzetting effect heeft. Ook kunnen kleine graskarpers gemakkelijk ten prooi vallen aan de aalscholver. Na het maaien met de korf is het mogelijk een aantal visplaatsen vrij te houden van waterplanten door de planten te verwijderen met een stuk betonijzer. Dit ijzer kan verzwaard worden met een kleine steen en dan over de bodem worden getrokken aan een touw. Door een aantal keren in te gooien kan een heel gebied plantenvrij worden gemaakt. Tijdens het bezoek en op de foto’s is geen graskarper te zien. Het zijn wel erg schuwe vissen.

Visstand

De uitzet van een 1000 tal kleine blankvoorns is niet succesvol gebleken. De reden hiervoor is niet duidelijk. Er zijn een aantal mogelijkheden. Vissterfte na uitzet door handling en stress, de aalscholver, vraat door snoek, meerval, maar ook door karper en een combinatie van deze factoren.

De uitzet van kruiskarpers wordt afgeraden. De vangst van kruiskarpers is per levering sterk wisselend. Andere vissoorten hoeven niet te worden uitgezet. Ook van giebels is het vangstresultaat sterk wisselend.

Advies

Na maaien visplekken open houden met betongaas. Afwachten of de graskarpers nog groeien en meer planten gaan eten. Of toch 50 kilo grotere graskarpers uitzetten. Afvangen tijdens een wedstrijd van grotere karpers. Uitzetten van 50 kilo karpers sortering 800-1000 gram. Dit zijn vrij kleine karpers, maar er is blijkbaar geen/weinig gevaar van predatie door aalscholvers. Indien de vissen erg snel groeien, dan kan er in het najaar van 2021 nogmaals 25 kilo karper worden uitgezet.

Stellen van regels aan de bevissing

De bedoeling van een karpervisvijver is dat deze een hoog bestand aan karper heeft en dat er intensief gevist gaat worden. De uitgezette karpers komen uit een kwekerij en zijn gewend aan het leven in een vijver. Een intensieve bevissing is ook geen probleem mits er een aantal aanvullende regels worden gesteld. Deze regels moeten worden opgenomen in de toestemming van het water. Om dit extra te benadrukken kunnen kleine foldertjes worden gemaakt die langs de waterkant kunnen worden uitgedeeld. Ook het plaatsen van een informatiebord met de regels zou aan te bevelen zijn.

Vergunningsvoorwaarden karpervisvijver:

  • Er mag alleen worden gevist met de vaste stok voorzien van elastiek.
  • Alleen weerhaakloze haken zijn toegestaan.
  • Verbod op gebruik van leefnet.

Vanuit de vereniging kun je als voorwaarde opgenomen dat niet gevist mag worden zodat watervogels het aas kunnen grijpen (drijvend vissen is dus niet toegestaan).

Download het onderzoek